📌👆👆زمان مسابقات اواخر دیماه
دانش آموزان می توانندجهت ثبت نام و دریافت محتوای مسابقات پیامهای آسمانی ازطریق واتساپ ۰۹۰۱۳۸۲۸۱۸۲ اقدام نمایند.
🌹🌹🌹🌹🌹